lunes, 22 de octubre de 2007

NOTA DE PREMSA DE LA COORDINADORA COMARCAL d'AMPAs

La Coordinadora Comarcal d'AMPAs del Camp de Morvedre informa a l'opinió pública que transcorregut més d'un mes de l'inici de les classes en Educació Primària encara hi ha, almenys, quatre col•legis sense professor d'anglés en el Primer Cicle (Primer i Segon de Primària) i un altre sense professor de música a Quart, Quint i Sext. Esta insuficiència de personal afecta al voltant de 350 xiquets.

La incorporació de l'assignatura d'Anglés al currículum del Primer Cicle en el curs 2007-2008 està prevista en l'actual llei d'educació (LOE) i per tant la Conselleria d'Educació ha tingut temps sobrat per a preveure la falta d'especialistes en molts centres. No obstant això no ha sigut així i ha transcorregut molt més temps de què permet la cortesia i la comprensió davant dels problemes organitzatius que pot ocasionar una novetat.

Per este motiu fem denúncia pública de la falta d'especialistes d'anglés i música en els col•legis Victòria i Joaquín Rodrigo, Mediterrani, Vilamar, Begoña i Mestre Tarazona.

A esta, esperem que conjuntural, incapacitat de dotar a tots els centres dels recursos humans necessaris perquè desenrotllen la seua importantíssima labor educativa, cal afegir la incapacitat crònica de fer el propi amb les infraestructures escolars. I que una vegada més, no ens importa ser pesats, volem exposar:

El municipi de Sagunt precisa:

Tres escoles infantils (0 a 3 anys)
Abaixar la ràtio en les aules d'Infantil i Primària
Tres parvularis nous (Mestre Tarrazona, Victòria i Joaquim Rodrigo, Villar Palasí)
La construcció dels col•legis nous necessaris i la remodelació que faça falta en els ja existents per a escolaritzar 5 o 6 línies escolars.
Dos nous instituts i la remodelació d'algun dels actuals
Un centre d'Ensenyances integrades de Formació Professional
Un edifici per a l a EPA en el nucli de Sagunt

NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA COMARCAL DE AMPAs

La Coordinadora Comarcal de AMPAs del Camp de Morvedre pone en conocimiento de la opinión pública que transcurrido más de un mes del inicio de las clases en Educación Primaria todavía hay, al menos, cuatro colegios sin profesor de inglés en el Primer Ciclo (Primero y Segundo de Primaria) y otro sin profesor de música en Cuarto, Quinto y Sexto. Esta insuficiencia de personal afecta alrededor de 350 niños.

La incorporación de la asignatura de Inglés al currículum del Primer Ciclo en el curso 2007-2008 está contemplada en la actual ley de educación (LOE) y por tanto la Conselleria d’Educació ha tenido tiempo sobrado para prever la falta de especialistas en muchos centros. Sin embargo no ha sido así y ha transcurrido mucho más tiempo del que permite la cortesía y la comprensión ante los problemas organizativos que puede acarrear una novedad.

Por este motivo hacemos denuncia pública de la falta de especialistas de inglés y música en los colegios Victoria y Joaquín Rodrigo, Mediterráneo, Vilamar, Begoña y Maestro Tarazona.

A esta, esperemos que coyuntural, incapacidad de dotar a todos los centros de los recursos humanos necesarios para que desarrollen su importantísima labor educativa, hay que añadir la incapacidad crónica de hacer lo propio con las infraestructuras escolares. Y que una vez más, no nos importa ser pesados, queremos exponer:

El municipio de Sagunto precisa:

Tres escuelas infantiles (0 a 3 años)
Bajar la ratio en las aulas de Infantil y Primaria
Tres parvularios nuevos (Maestro Tarrazona, Victoria y Joaquín Rodrigo, Villar Palasí)
La construcción de los colegios nuevos necesarios y la remodelación que haga falta en los ya existentes para escolarizar 5 o 6 líneas escolares.
Dos nuevos institutos y la remodelación de alguno de los actuales
Un centro de Enseñanzas integradas de Formación Profesional
Un edificio para la EPA en el núcleo de Sagunto